Nasze produkty

Pro­duk­ty No­va­PUR opar­te o in­no­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie ba­zu­ją­ce na gli­ce­ry­nie ce­chu­ją się:

  • ob­ni­że­niem ce­ny pian­ki po­li­ure­ta­no­wej
  • po­pra­wą pa­ra­me­trów me­cha­nicz­nych pia­nek
  • ogra­ni­cze­niem pal­no­ści uzy­ska­nych spie­nio­nych ma­te­ria­łów
  • zmniej­sze­niem tok­sycz­no­ści pro­duk­tów spa­la­nia
  • ni­ską dy­mo­twór­czo­ścią
  • do­sko­na­ły­mi wła­ści­wo­ścia­mi apli­ka­cyj­ny­mi: są wo­dosz­czel­ne, lek­kie, na­tu­ral­ne che­micz­nie, tłu­mią­ce, ter­mo­izo­la­cyj­ne

Właściwości pianek otrzymanych  w oparciu o systemy NovaPUR:

Materiał izolującyGęstość pozorna kg/m3Wytrzymałość na ściskanie, kPaWspółczynniki przewodzenia ciepła, mW/m•KWielkość porów, µmIndeks tlenowyKlasa palności
Poliglicerynowe pianki poliuretanowe20 – 40140 – 20020 – 30100 – 120brak
Poliglicerynowe pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności25 – 45140 – 20020 – 30100 – 20028C
Poliglicerynowe pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności zawierające nanonapełniacze35 – 80170 – 50020 – 30100 – 20021 – 28C
Pliki cookies

Używamy plików cookies do zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, dotyczących plików cookies, oznacza zgodę na ich zapisywanie i/lub wykorzystywanie. Możesz w każdym momencie określić sposób wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność witryny. Zamknij